مصادیق دعاوی

مصاديق دعاوی مالی و غیر مالی :
 
مصاديق دعاوي مالي :
1- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها
2- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن
3- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه
4- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و...)
5- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی
6- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
7- دعوای مطالبه منافع
8- دعوای مطالبه سهم الارث
9- دعوای اثبات مالکیت
10- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع
11- دعوای خلع ید غاصبانه
12- دعوای تسلیط یا وضع ید
13- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی
14- دعوای مدنی مطالبه دیه
15- دعوای مطالبه مهریه
16- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ
17- دعوای استرداد وثیقه
18- دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه
19- دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه )
20- دعوای اثبات نسق زارعانه
21- دعوای ابطال ظهر نویسی چک
22- دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه
23- دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت
24- دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب
25- دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی
26- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول
27- دعوای ابطال معامله فضولی
28- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی
29- دعوای ابطال سند در وجه حامل
30- دعوای ابطال سند وقف
31- دعوای اثبات وقفیت
32- دعوای اثبات وصیت مالی
33- دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن
34- دعوای مطالبه مال الصلح
35- دعوای مطالبه مورد صلح
36- دعوای استرداد جهیزیه
37- دعوای استرداد هدایای نامزدی
38- دعوای استرداد مبیع
39- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول
40- دعوای اعتراض به تحدید حدود
41- دعوای الزام به تحویل مبیع
42- دعوای قلع و قمع مستحدثات
43- دعوای اثبات حریم ملک
44- دعوای مطالبه سهم الشرکه
45- دعوای مطالبه هزینه هاي درمان
46- دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات
47- دعوای تحویل موصی به
48- دعوای استرداد عاریه
49- دعوای مطالبه سهم الترکه
50- دعوای اخذ به شفعه
51- دعوای اثبات معامله
52- دعوای اثبات اقاله
53- دعوای ابراء
54- دعوای فک رهن
 
مصادیق دعاوی غیر مالی
1- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره
2- دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره
3- دعوای فسخ اجاره
4- دعوای تخلیه ملک استیجاری
5- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه
6- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره
7- دعوای تجویز قطع خدمات
8- دعوای تجویز انتقال منافع به غیر
9- دعوای رفع تصرف عدوانی
10- دعوای رفع مزاحمت
11- دعوای رفع ممانعت از حق
12- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین
13- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه
14- دعوای اعتراض به حفر چاه
15- دعوای تعیین تکلیف دستگاههای حفاری
16- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات
17- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو  در مورد پروانه مصرف آب
18- دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی
19- دعوای استرداد چک
20- دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی
21- دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی
22- دعوای تنفیذ وصیت نامه
23- دعوای ابطال وصیت نامه
24- دعوای اثبات تولیت مال موقوفه
25- دعوای اعتراض به تولیت
26- دعوای اثبات ولد یا نفی ولد
27- دعوای عسر و حرج در اجاره
28- دعوای اثبات تابعیت
29- دعوای ابطال خلاصه فوت
30- دعوای اثبات سیادت
31- دعوای عدم تعلق شناسنامه
32- دعوای ابطال شناسنامه
33- دعوای الزام به تحویل عین سند
34- دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
35- دعوای الزام به تنظیم سند اجاره
36- دعوای اثبات سوابق بیمه
37- دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع
38- دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع
39- دعوای الزام به صدور شناسنامه
40- دعوای الزام به رفع رطوبت
41- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله
42- دعوای ضم امین به متولی
43- دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت
44- دعوای ورشکستگی تاجر
45- دعوای انحلال شرکت تجاری
46- دعوای اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک
47- دعوای اعسار از محکومٌ به
48- دعوای صدور حکم موت فرضی
49- دعوای اثبات زوجیت
50- دعوای نفی زوجیت
51- دعوای اجازه ازدواج
52- دعوای اثبات وقوع طلاق
53- دعوای اثبات رجوع
54- عوای ازدواج مجدد
55- دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر
56- دعوای استرداد فرزند
57- دعوای الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج
58- دعوای تمکین زوجه
59- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
60- دعوای طلاق
61- درخواست حکم رشد
62- درخواست تأمین دلیل
63- درخواست دستور موقت
64- دعوای اعسار از هزینه دادرسی
65- دعوای اعسار از محکومٌ به
66- درخواست تأمین خواسته
67- دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
68- دعوای الزام به صدور پایان کار
69- الزام به صدور پروانه وکالت
70- درخواست صلح و سازش
71- دعوای تعدیل اجاره بها
72- دعوای انحلال شرکت تجاری
73- دعوای اثبات بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح موقت
74- دعوای اثبات حیله و تقلب منتهی به حکم
75- دعوای اسلامیت
76- دعوای بلوغ
77- دعوای جرح و تعدیل شاهد
78- دعوای اثبات وکالت
79- دعوای حجر
80- دعوای تأیید اصالت سند
81- دعوای رفع اثر از واقعه فوت
82- دعوای الزام به ثبت ولادت
83- دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت
 
مصادیق دعاوی الحاقی
1- دعوای ابطال اجرائیه ثبتی
2- دعوای الزام به وفای به شرط
3- دعوای الزام به انجام تعهد
4- دعوای بی اعتباری سند
5- دعوای بطلان سند
6- دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تجاری
7- دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی
8- دعوای بطلان شراکت نامه
9- دعوای اعتراض به رأی داور
10- دعوای ابطال رأی داور
11- دعوای ابطال شرط داوری
12- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
 
درخواستهای امور حسبی 
1- درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه
2- درخواست صدور حکم موت فرضی
3- پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی
4- درخواست مهر و موم ترکه
5- درخواست رفع مهر و موم ترکه
6- درخواست تحریر ترکه
7- درخواست تصفیه ترکه
8- درخواست تقسیم ترکه
9- درخواست تصدیق انحصار وراثت
 
(منبع : كتاب مصاديق دعاوي مالي و غير مالي معاونت آموزش قوه قضائيه)
 

آدرس گروه حقوقي پارت

 

تهران – ميدان وليعصر – خيابان فرشيد – پلاك 9

 

برای مشاوره مفید با وکیل با تجربه تماس بگیرید

تلفن هاي تماس  :88922132- 021  ،   86036986- 021    ،    09122356201